ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцогч талууд өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцэхүйц шийдлийг олоход нь зуучлагч нь дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн хоорондын харилцааны зөрчил, маргааныг эвийн журмаар, шуурхай, зардал багатай зохицуулахад оршино. 

ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 

Эвлэрүүлэн зуучлалыг дараах зарчимд үндэслэн явуулна:

  • Талуудын сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжих 
  • Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцогчдын нууцыг хадгалах 
  • Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд талууд тэгш эрхтэй оролцох 
  • Эвлэрүүлэн зуучлагч төвийг сахисан байр суурьтай байх