Эвлэрүүлэн зуучлалын давуу тал

  • Цаг хугацаа хэмнэнэ

  • Зардал багатай 

  • Ажиллагааны хувьд харьцангуй хялбар

  • Нууц чанд хадгалагдана

  • Асуудлын шийдлийг эвийн байдлаар олох боломжтой 

  • Эвлэрлийн гэрээний агуулга нь шүүхийн шийдвэрийн адил хүчин төгөлдөр