Загварын нэр: Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ:

 

 

 

Нэхэмжлэгч:  ............... овогт ............................-ын ......................

 

Дархан-уул аймгийн ........ сум ....дугаар баг .........................тоотод оршин суух

Утас:

Хариуцагч: ....................... овогт .........................-ын ................................

Дархан-уул аймгийн ........ сум ....дугаар баг  ......................  тоотод оршин суух. Утас:............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Эцэг тогтоож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Иймд .... онд төрсөн охины /хүү/ эцэг ................. болхыг тогтоож, эцгээс нь хуульд заасны дагуу эцгээс нь тэтгэлэг гаргуулж өгнө үү

 Нэхэмжлэлд:

1. Нэхэмжлэл 2 хувь

2. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ”-ний 1 хувь /нотариатаар баталгаажуулсан/

3. Эмнэлгийн тодорхойололт

4. Иргэний үнэмлэхний лавлагаа - 1 хувь

5. Багийн даргын тодолхойлолт

 

 

 

 

                          Нэхэмжлэл гаргасан: .........................