Загварын нэр: Гүйцэтгэх хуудас бичүүлэх хүсэлт

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ:

20.... ......  .....                                                                                                                 Дархан сум

 

Хүсэлт гаргах тухай

 

        Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн ......... оны .... сарын ........-ны/ний/ өдрийн .......... тоот захирамжаар, шийдвэрээр /доогуур зурах/ хариуцагч ................................................................................ /иргэн, хуулийн этгээд/ ....................................................................................................... төгрөг  гаргуулж нэхэмжлэгч ......................................................д олгохоор шийдвэрлэсэн.

 

Хариуцагч ...........................................................................  нь шүүхийн шийдвэр, магадлал /захирамж/-ийг сайн дураараа биелүүлэхгүй байх тул гүйцэтгэх хуудас бичиж өгнө үү.

Тус шүүхийн .............. оны ......... сарын ..........-ны өдрийн ......... тоот /шийдвэр, захирамж/-ийг хавсаргав.

 

 

 

 

                  Хүсэлт гаргасан ..................